Hranice existují jen v myslích lidí.

Hranice existují jen v myslích lidí.

Boundaries Exist Only in People’s Minds

Határok csak az emberek fejében léteznek

Grenzen existieren nur in den Köpfen der Menschen

 

26-27-28. Srpen 2016  v Mikulově

Popis hlavního organizátora

EUROTRIALOG je spolek se sídlem ve městě Mikulov. Spolek aktivně působí od roku 2008.
Eurotrialog jako jeden z mála dává prostor nekomerční – nemainstreamové hudbě vyhledává nové zajímavé talenty a dává jim prostor vedle zavedenějších hudebních jmen. Samozřejmostí spolku je spolupráce se všemi věkovými kategoriemi účastníků. Aktivně se angažuje při organizování různých regionálních a mezinárodních hudebních festivalů. Jeho hlavním cílem je rozšiřování obzorů spolupráce po linii neziskových organizací, se samosprávami nejen z domácího prostředí ale z celého evropského světa. Na festivalovém pódiu se potkají české hudební naděje a profesionálové z Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska i ze zbytku Evropy.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu: zavést událost, která sdružuje obyvatele a neziskový sektor z 5 zemí. Účastníci se stali přáteli a zástupci neziskového sektoru se stali silnými partneri. 3-denní akce dává prostor pro nové talenty spolu s více zavedenými jmény osobností ve světě hudby.Festival sdružuje české hudební talenty a profesionály ze sousedních zemí a zbytku EU.
Myšlenka pořádání takové události na hranicích je založena na myšlence určité společné kulturní kontinuity lidí sousedních zemí.
Tento záměr je dokončen tím, že nejen se naučí o Evropské unii ale je i jako spojovací prvek.
Konkrétním vyjádřením cílů je organizace 3-denní události a jejím hlavním motivací, který bude poukázat na význam EU a důležité role neziskového sektoru. V tomto aspektu, tedy EU budou prezentovány z různých úhlů historie, rozmanitosti, priorit i vizí EU, politik i současné témata problémů euroskepticismu a přistěhovalců.
Neziskový sektor zase prezentuje témata, jako je dobrovolnictví a mezinárodní asistence.
Tenhle projekt je unikátní, protože je implementován jako soubor prezentací a vzdělávacích aktivit. Akce bude probíhat takovým způsobem, který spojuje jednotlivé účastníky se společnými evropskými tématy. Souvislost mezi tématy bude myšlenka občanství EU. Velmi důležitým cílem je zapojení různých věkových skupin v rámci projektu: děti, mládež, mladí dospělí, zralé dospělé i seniori. Díky přátelství a vzájemného porozumění se posílí nejen partnerství ale i soudržnost národů, posílí se i znalosti o EÚ.

Veškeré projektové aktivity se odrážejí v cílech projektu:

  1. Neobvyklé představení EU s důrazem na význam neziskového sektoru pro občan
  2. Vytvoření přátelství mezi účastníky
  3. Udržování a prezentaci kulturní a historické rozmanitosti všech národů
  4. Aktuální problémy euroskepticismus a přistěhovalců

 

Všechny zúčastněné národy slovenský, maďarský, polský, český, rakouský měli pocit evropské identity. Idea uspořádání akce na státních hranicích je postavena na myšlence určité společné kulturní kontinuity mezi lidmi sousedních zemí. Existuje mezi nimi společná řeč a tou je právě hudba a kultura.
Účinkování jednotlivých reprezentantů kultur z umělecké oblasti deklaruje před veřejností vzájemnou sounáležitost, úctu a toleranci. V rámci prezentování kultur, tradic, řemesel se poukáže na kulturní a jazykovou rozmanitost, čímž přispěje k rozvíjení našeho jedinečného kulturního bohatství. Účastníci multikulturního festivalu nabudou mnoho poznatků o kultuře svých partnerů. Aktivita ,,Zpět do minulosti “ účastníků vrátí zpět do minulosti a díky řemeslné zručnosti a věrnému vztahu k tradicím se pro budoucí generace zachovává kulturní dědictví.
Účastníci v rámci workshopů budou přímo zapojeni do dění EU, čímž získají potřebné informace k lepšímu pochopení procesu tvorby politiky. V rámci těchto témat budou zasvěceni účastníci do debat s odborníky, kteří jim představí přínosy EU. Cílem těchto aktivit je naplnění myšlenek celoevropské spolupráce.
Zapojením mladých lidí i dětí do dění v EU dojde v budoucnu ke změně postoje o smýšlení fungování EU.
Je důležité podporovat demokratickou angažovanost na lokální i evropské úrovni.
Prezentováním názorů dojde k zapojení těch, kteří se nezapojily do dění EU nebo zpochybňovali úspěchy EU.
Aktivitou ,,Evropa očima dětí“ se děti dozvědí zajímavosti o EU hravou nenásilnou formou v podobě dětských snů které země EU by rádi navštívili. Základním prvkem aktivního občanství je dobrovolnictví.
Vzdělávacími a osvětovými aktivitami se snaží přispět k budování otevřené, tolerantní a solidární společnosti. ,,Cestička neziskových organizací“ prezentace dobrovolníků, prezentace jednotlivých nevládních organizací. Významným prvkem, který partneři v projektu přinášejí je nejen vzájemná spolupráce mezi sebou, ale i aktivní komunikace každého občanského sdružení s představiteli i zástupci samospráv a neziskovými organizacemi.
Prostřednictvím všech aktivit se vytvoří volná atmosféra, což přispěje k hlubším přátelským vztahům a utužování starých vztahů. Zaměřujeme se na pozornost všech účastníků akce ze všech partnerských obcí na aktuální dění v EU jedná se o narůstající trend euroskepticismu a uprchlickou krizi. Nezatvírejme oči před narůstajícím problémem a právě naopak nezapomínejme na solidaritu v dobách krize. Nahlédněme do životů lidí v nouzi a snažme se je pochopit a navrhnout konktretní opatření jako je čim spíš zařadit do naší společnosti.
Také je velmi důležité nahlédnout do fungování EU jako celku od její minulosti přes současnost. Pozastavit se nad aktuálními cíli a prioritami EU a nabýt pocit uvědomělého Evropana. Je třeba se poohlédnout do minulosti abychom začali řešit její budoucnost.

Přínosy projektu

 • Poznání pěti národnosti, pokud jde o rozmanitosti kultur, zvyků a tradic
 • Poukázání na historii a rozmanitost EU
 • Posilování evropského občanství, budoucnosti EU a témata dobrovolnictví ..
 • Poukázání na problémy méně rozvinutých zemí ..
 • Upozornění na aktivnější zapojení mladých lidí v EU
 • Zachování lidových tradic, zvyků, řemesel, tance i písní
 • Zvýšení povědomí o bohatství kulturní a jazykové odlišnosti
 • Rozvíjet osobnost či prezentování svých působnosti ve svých krajích
 • Partnerství získají nový impuls v podobě posílení spolupráce
 • Podporovat mezikulturní dialog a rovný přístup
 • Šíření myšlenky dobrovolnictví.
mikulov_galerie
Fotogalerie

eu_flag-20151-1
Český plakát

Anglický plakát
Maďarský plakát
Německý plakát
Česko-Maďarsko-Anglicko-Německý plakát
Česká pozvánka

Anglická pozvánka
Maďařská pozvánka
Německá pozvánka
Český INFO TEMPLATE
Anglický INFO TEMPLATE


Print

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise